při nákupu bazénového zastřešení od firmy Zastřešení bazénů POOLOR s.r.o.
 1. Na základě poptávky ze strany zákazníka, která může být učiněna osobně, telefonicky, e-mailem, popř. písemně, kontaktuje výrobce zákazníka a po obdržení základních údajů k bazénovému zastřešení zašle výrobce zákazníkovi nabídku obsahující identifikaci smluvních stran, technickou specifikaci bazénového zastřešení a cenový návrh.
   
 2. Po předběžném odsouhlasení nabídky ze strany zákazníka, popř. dohodě na technické a cenové nabídce ze strany výrobce navštíví na základě žádosti zákazníka zástupce výrobce osobně místo montáže bazénového zastřešení a přímo na místě samém zkontroluje stavební připravenost místa k montáži včetně správnosti naměřených rozměrů pro bazénové zastřešení. Náklady na návštěvu zástupce výrobce na místě samém jsou součástí sjednané ceny díla, popř. ceny dodaného bazénového zastřešení.
   
 3. Při návštěvě na místě samém se v případě dohody obou smluvních stran na smluvních podmínkách sepíše a podepíše smlouva o dílo na dodání a montáž bazénového zastřešení, popř. zákazník potvrdí závaznou objednávku na dodávku bazénového zastřešení.
   
 4. Po uzavření smlouvy o dílo nebo potvrzení objednávky ze strany zákazníka uhradí zákazník do 7 dnů 50 % ceny dle smlouvy o dílo nebo potvrzené objednávky. Po zaplacení zálohy zahájí výrobce výrobu objednaného bazénového zastřešení. Zbylých 50 % uhradí zákazník v hotovosti v den provedení montáže bazénového zastřešení nebo v den, kdy mu bude bazénové zastřešení bez montáže dodáno.
   
 5. Součástí sjednaných smluvních podmínek v rámci smlouvy o dílo nebo oboustranně potvrzené objednávky jsou pokyny k použití výrobku, které upřesňují povinnosti zákazníka, které musí být plněny při používání bazénového zastřešení tak, aby byla zachována jeho dlouhodobá funkčnost.
   

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat například pomocí našeho kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím jiných kontaktních kanálů.


Záruční podmínky

 1. Na zakoupené zastřešení poskytuje dodavatel záruku v době trvání 24 měsíců od data prodeje (vyznačeno na dodacím listě v den předání a převzetí výrobku).
   
 2. Záruka se vztahuje výhradně na závady vzniklé vadou materiálu a na závady vzniklé vlivem vadné montáže ve výrobě po dobu trvání záruční lhůty.
   
 3. Nárok na záruční opravu může být uplatňován pouze v případě, že nedošlo ze strany objednatele k jakémukoli neodbornému zásahu do zastřešení, či neodborné a nedostatečné údržbě.
 4. Nárok na záruku zaniká, jestliže se zastřešení používá v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určeno, nebo k poškození nebo nadměrnému opotřebení zastřešení došlo vinou nedostatečné či nesprávné údržby.
   
 5. V případě, že si výrobek montuje odběratel sám se záruka nevztahuje na znečištěné kolejnice, na závady způsobené provozem po nesprávně namontovaném kolejišti a netěsnosti mezi jednotlivými segmenty zastřešení.
   
 6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené živelnými pohromami a dále na škody způsobené větrem, vodou, sněhem, krupobitím apod. Pro tyto případy je doporučeno aby si vlastník zastřešení pojistil.
   

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník odesláním osobních údajů na server souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího i po úspěšném splnění kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Obsah

Nové povrchové úpravy!

Nově pro tuto sezónu jsme pro vás připravili možnost výběru ze 3 různých druhů povrchové úpravy konstrukce. Na výběr tedy nyní máte celkem ze 4 základních barev konstrukce a to za symbolický příplatek...

Více informací zde...